23 června, 2017

Tři nebezpečné nesmysly „biblicky věřících křesťanů“

Když někdy slýchávám, že je někdo „biblicky věřící“ musím se ptát, kterému výkladu Bible věří. Prostě není pravda, že věřím jen Bibli. Pokud by tomu tak bylo, místo kázání bychom četli jen Bibli (a nejlépe v původním jazyce, protože i překlad je do jisté míry výkladem). Chti tím napsat, že naše chápání Bible je vždy zabarveno naší kulturou, osobní historií, denominací nebo sborem atd. Dokonce si dovolím tvrdit, že tvrzení, že „my jsme ti jediní bibličtí“, je známkou sektářství. Zároveň je to tvrzení nesmírně pohodlné, protože nám dává pocit, že „my víme“ a ti ostatní jsou mimo. Protože ostatními pohrdám a nebi je prostě neberu, na svoje akce zvu jen a pouze svoje řečníky, čtu svoje knihy kteří nebo které jen potvrzují moji pravdu. Tím se dostávám to tzv. jeskyně ozvěn, kdy něco říkám a vrací se mi jen to, co chci slyšet. Chápu tento přístup u různých sekt, je mi smutno, když se s tímto přístupem setkávám u křesťanů.

Z tvrzení o „jediných biblických křesťanech“ plyne první nesmysl a tím je apriorní odpor k ekumeně. Jak v katolických, tak protestantských kruzích se vyskytují skupiny, pro které ti druzí jsou heretici.   V protestantismu se pak vyskytují bojůvky, které se nekamarádí vůbec s nikým včetně protestantů. Odvolávají se na svůj správný výklad Bible, ale o Bibli v jejich případě jde až na druhém místě. Mnohem více totiž věří ve svůj výklad Bible, ve svojí dokrínu, podle které překrucují Bibli. Dobře je to vidět na výroku Ch. Spurgeona Kalvinismus je evangelium a nic jiného. (Charles Spurgeon, The New Park Street Pulpit, Vol. 1, 1856). Jakkoli Spurgeona mám rád, zde se mýlil. Kalvinismus není evangelium ale jen jeden ze způsobů, jak evangelium vykládat. Často se popisované skupiny točí kolem otázek stvoření (pochopitelně jediný správný výklad je stvoření za šest dní), kolem vyvolení, posledních věcí, žen v církvi a několika dalších oblastí. Jiné výklady než jejich jsou údajně nebiblické a pokud je někdo učí, je otázkou, zda je „biblickým křesťanem“. Častou odpovědí je, že není.

Zvláštní pifku pak tito křesťané mají na katolicismus. Ten je pro ně herezí par excelence (což ale někdy platí i obráceně) Z toho lze implicitně vyvodit, že autoři jako např. J. Zvěřina, O Mádr, T. Špidlík, A. Green, K. Lachmanová,  O. Vácha a další jsou nejen mimo, ale že se jedná o apoštoly lži. Asi není třeba k těmto nesmyslům nic dodávat.

Je správné, když ta která církev zastává učení, které vyčetla v Písmu. Zároveň platí, že poznáváme jen zčásti a kdo si myslí, že poznal cele, je mimo. Nebezpečí těchto lidí je v tom, že některé přitahují svým černobílým viděním světa, Bible a církve. Tím nechci tvrdit, že nemáme porovnávat, hledat správné odpovědi, nesouhlasit spolu, nenazývat herezi herezí, netvrdím, že některé věci v Písmu nejsou černobílé a nebo že máme zastírat, že jsme jiní. Nejsem zastáncem rozbředlého ekumenismu, který zastírá naši jinakost. Máme ale spolu jako věřící mluvit a máme se sjednotit na tom základním, co dělá křesťanství křesťanstvím. Tím je spásné dílo Ježíše Krista.

Druhým nesmyslem, kterého jsem si u „biblicky věřících“ všiml, je odpor k psychologii. V časopise Zápas o duši, který „biblicky věřící“ do určité míry reprezentuje, se můžeme dočíst následující „perlu“ z hlavy jakési studentky vyšší odborné školy: „I věřící člověk se občas dostane do situací, kdy potřebuje pomoc někoho moudřejšího, znalejšího Bible. Má-li k tomu příležitost, může využít biblického poradenství. Biblické neboli noutetické poradenství má za cíl vznešené ideály typu: …láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. (Gal 5,22-23)  V naší zemi se takové poradenské kurzy pro křesťany již také dělají. Aplikovat sekulární psychologii na lidské problémy se v mnoha případech může zdát mnohem jednodušší, protože rozmazluje lidskou duši. Sekulární psycholog podpoří klienta v jeho názorech, které mu jsou vlastní, aby jako pán svého osudu a kormidelník své duše objevil „pravdu“ ve svém nitru. Biblické poradenství však čerpá pravdu zvnějšku, od Stvořitele, který nejlépe rozumí člověku, neboť jej sám stvořil. Sekulární psychologie nutí člověka vplynout do hlubin svého nitra a hledat problémy“. http://www.reformace.cz/zod/zapas-o-dusi-nebo-psychologie-cislo-118

Nepopírám, že biblické poradenství má u křesťanů svoje nezastupitelné místo, zároveň svoje místo má i sekulární psychologie – pochopitelně je-li dobře prováděná. Nepřál bych milé autorce, aby se dostala do klinických depresí, problémů s rozdvojenou osobností nebo aby její dítě mělo ADHD. Pokud se jí to stane, doporučuji jak rozhovor s duchovním, tak dobrého psychologa – pokud bude mít to štěstí a nějaký v jejím okolí bude. Neuvěřitelné tvrzení ohledně psychických nemocí přináší známý kazatele A. Barkóci, který všechny psychické nemoci přisuzuje démonům https://www.youtube.com/watch?v=iRInet0sWHk Tvrdí, že až bude „rozseta Kristova sůl na Slovensku, nebude Slovensko nemocné psychicky“. Ano bylo by to krásné, kdyby se psychické nemoci vyhýbaly znovuzrozeným křesťanům. Jenže se nevyhýbají ani jim, protože i oni jsou součástí padlého světa a k tomu, aby vás schvátila psychická nemoc, nemusíte nutně hřešit a už vůbec do vás nemusel vstoupit démon. Jistě je třeba vědět o limitech psychologie, je třeba vědět, že křesťanství jde nejen k pojmenování problému, ale i k vyznání hříchů, je jasné, že křesťanství a psychologie není jedno a to samé, ale to nijak psychologii nedegraduje. Jen jí to dává meze, o kterých ale řada psychologů dobře ví.

Třetím nesmyslem, který „biblicky věřící“ často opakují, je tvrzení, že současná církev je v krizi díky tomu, že z křesťanství se stala zábava. Často je pak poukazováno na rostoucí církve a je vytahována jejich snaha oslovit současného člověka a to způsoby, které se lidem ve světě líbí. Pravdou je, že biblicky věřící alespoň v naší zemi skutečně nerostou, ale zajisté to není tím, že by kázali „pravé evangelium a pokání“, které lidi spíše varuje a proto se lidé skrze ně neobrací. Církve nebo sbory, které alespoň v ČR dlouhodobě rostou, rostou nikoli kvůli nějakému populismu, ale velmi dobré snaze kontextualizovat evangelium. Soudím tak alespoň podle CB, ze které jsem a pár dalších společenství, které znám. Žádný z rostoucích sborů se na vlně populismu neveze. Není třeba              v každém kázání hned mluvit o pokání, protože tak nečinil ani Ježíš, ani Pavel. Tím ale netvrdím, že o pokání nemáme mluvit nikdy. Není známkou populismu, když se lidé při kázání zasmějí. Ten, kdo nesnáší humor, totiž není Bůh, ale ďábel. Je zcela správné, když při bohoslužbách dokážeme skrze chvály nebo hudbu (říkejte tomu, jak chcete) nebo skrze sakrální architekturu dotknout emocí. Je jen dobře, když je prostředí církve nastaveno tak, aby se v něm nevěřící cítili dobře. Ještě jeden citát ze Zápasu o duši. „Jen během několika málo let se „zábava“ stala uznávanou zbraní našeho boje a rozvinula se v misii. V tomto ohledu se neustále „klesalo“. Od „hlasitého promlouvání“, jak ho činili puritáni, Církev postupně utlumovala své svědectví, pak přimhouřila oči před lehkovážnostmi doby    a omluvila je. Potom je začala tolerovat na svém území a nyní je přijala a poskytla jim domov ve jménu „zasažení davů a získání pozornosti lidí“. Ďáblovi se sotva kdy podařilo něco chytřejšího než to, že našeptal Kristově církvi, že součástí její misie je poskytovat zábavu lidem s výhledem, že je získá do svých řad.“ http://www.reformace.cz/reformace-c-31/dablova-misie-prostrednictvim-zabavy Misionální církev je církví nízkoprahovou a je jen dobře, když i skrze zábavu do ní přichází lidé, kteří by jinak nikdy nepřišli. Nevím, co Ježíš dělal na svatbě, ale zřejmě se tam bavil a jako bonus udělal víno! Jenže zábava a víno nebyl cíl. A stejné je to se zábavou v církvi. V našem sboru mnoho lidí přišlo do církve skrze zábavu, které se říká sport… a jiní skrze hudbu. Až potom se setkali s Kristem. Že by se jednalo o duchovně nedozrálé jedince? Co když platí, že lze plakat jak kvůli smíchu tak kvůli pokání? Že se to nevylučuje?

Závěrem lze jen napsat, abyste se nenechali výše zmíněnými třemi důrazy zviklat. Jsou zcestné. Jak ekumena, tak psychologie, tak zábava spojená s evangelizací mají svoje místo i v životě křesťana       a církve. Všechny tři oblasti mají svoje nepochybné limity, ale jen proto je není třeba zatracovat.

22 komentářů:

Unknown řekl(a)...

Výborný a velmi potřebný článek. Díky za něj!

Karel Konečný řekl(a)...

Velmi pěkné a zajímavé. Myslím, že mnoho lidí by zde mohlo napsat své zkušenosti s uvedenými tématy.

Robin Pecha řekl(a)...

Dobrý večer,
proč mám po přečtení takový divný pocit, že nejsem dostatečně liberální.

Unknown řekl(a)...

Díky! Důležitý a užitečný pohled.

Unknown řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...

Nejsme z tohoto světa, a přesto v něm žijeme....Pomáhá mi mluvit s různými lidmi, naslouchat jejich problémům, otázkám, vidět jejich radosti. A pak teprve se snažím s Boží pomocí rozpoznat, za čím Bůh stojí, kde jedná. To se týká každé "nebiblické" oblasti života. Jemu vše patří a je mocen si použít cokoliv k tomu, aby ho nevěřící člověk začal hledat a následoval ho. A o to jde především. A jako křesťanka mohu navíc "zažít" Boha většího, než jsem si myslela právě tehdy, když ho předem "neuzavřu" do škatulek: Tady Bůh jedná, tady jednat nemůže."

Robin Pecha řekl(a)...

Když někdo chce být Biblickým věřícím - tak to vnímám jako tendenci posuzovat realitu vůči písmu a ne jen vůči svému vlastnímu poznání, vyučování představitelů církve, tradici...
"... musím se ptát, kterému výkladu Bible věří" no prece zadnemu. Zadnemu lidskemu vykladu ale tomu ktery promlouva do kazde situace a v kazdy cas, vykladu Duchem svatym.
Ef3:5 je duchem zjeveno...
1kor2:14... veci Boziho Ducha....daji se posoudit jen Duchem...
Jan16:13...Duch pravdy, uvede vas do veskere pravdy...
Jan17:17 tvoje slovo je pravda.
A ani sebelepsi preklad nebude fungovat, tenhle smer uvazovani z nas dela farize - 2K 3:6b ... neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje.
Paul Washer rekl, budte si jisti Pismem, ne jeho vykladem a uz vubec ne tim vasim.

"... věřím jen Bibli" - ten nekdo kdo o sobe prohlasil ze je Biblicky krestan rekl ze veri JEN Bibli? Rekl ze uznava jen Bibli ale uz ne pusobeni Ducha svateho, ze mu Bible nahradi modlitby? Ze nepotrebuje spolecenstvi? Pak popira prave to co Bible uci.

Predpokladam ze se bavime o pravem vyznamu oznaceni Biblicky verici - (verici=) nekoho kdo veri v Boha otce, Kristovu zastupnou obet, pusobeni Ducha svateho a (biblicky=) hleda pravdu v Bibli. Nebavime se o nekom kdo to o sobe pouze tvrdi? Stejne tak jako o sobe vetsina obyvatel nasi zeme rika ze "Jsou taky krestani." protoze byly jako nemluvnata pokrteni a jednou za rok jdou do kostela.

Cely tenhle odstavec vyzniva jako kritika tech, kdo davaji vetsi autoritu pismu pred lidskym vykladem. A az po druhem precteni jsem si pochopil ze vetsi cast narazek, vcetne zaverecneho prirovnani k sektam (snad) nepatri Biblickym vericim ale tem kdo tvrdi ze "...my jsme ti jedini biblicti."
Pokud kdokoliv tvrdi ze on je JEDINY kdo zna/dela/ma cokoliv (zna pravdu, je spravne verici,...) tak je samozrejme mimo (a opet v rozporu s Pismem, a tudiz nebiblicky). Ale proc je podsouvana "Biblicky vericim" veta "jedine ja jsem biblicky, jedina ja tomu rozumim spravne"?

Zaverem, pokud jsem pochopil prvni odstavec spravne, tak mluvi o velmi specificke skupine, o nekom kdo sam sebe pokrytectky oznacuje za Biblickeho vericiho ale doopravdy jim neni ani v nejmensim. Neni, protoze uznava jen a pouze Bibli (bez Ducha svateho, spolecenstvi, modliteb,...) coz je v rozporu prave s tou Bibli. A zaroven musi o sobe tvrdit ze jedine on je Biblicky. Existuje nekdo takovy konkretni?

Omlouvam se za upravu, pisu z placateho telefonu.
Uprimne zdravim z CB Hranice.

Unknown řekl(a)...

Nejsou prosím argumenty v článku, vůči biblicky věřícím křesťanům, jaksi nečestné a nesportovní?

Podle pojednání Jak nevést dialog o zaručených pravdách, http://novakdavid.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=283218. Například:
- pitvání motivů: "Odvolávají se na svůj správný výklad Bible, ale o Bibli v jejich případě jde až na druhém místě",

- útoky na člověka pomocí výrazů jako: "bojůvky", "překrucují bibli" a "černobílé vidění",

- dělání obecného závěru z jednoho jevu nebo z malého vzorku: "Církve nebo sbory, které alespoň v ČR dlouhodobě rostou, rostou nikoli kvůli nějakému populismu, ale velmi dobré snaze kontextualizovat evangelium.",

- zevšeobecnění nebo anonymní zdroj: "Dokonce si dovolím tvrdit, že tvrzení, že „my jsme ti jediní bibličtí“, je známkou sektářství."

- argumentace pomocí citování výroků bez objasnění kontextu onoho výroku: "Dobře je to vidět na výroku Ch. Spurgeona Kalvinismus je evangelium a nic jiného. (Charles Spurgeon, The New Park Street Pulpit, Vol. 1, 1856)

Uvedené oblasti, jako jsou 1/ ekumenismus mezi církvemi, které se mezi sebou zásadně liší v pohledu na to, jak může být člověk zachráněn, spasen; dále 2/ psychologie pronikající ze světa dovnitř církve; a 3/ evangelizace církve skrze naplňování tělesných potřeb člověka, tyto oblasti je potřeba řešit jinak, než takovými argumenty. Veďme prosím dialog v duchu mírnosti, podle Písma, např. 2 Tm 3 a 4. Děkuji.
Jiří Aron

Unknown řekl(a)...

Milý Davide, i když si možná dokážu představit důvody, které Tě vedly k napsání tohoto článku, myslím si, že způsob argumentace, zacházení s citacemi a docela dehonestující tón, jakým je napsaný, jej hodně shazuje a nenastavuje moc dobrou úroveň komunikace. Důvody docela dobře popsal výše komentátor Jiri Aron. Oproti jiným Tvým článků, se tenhle příliš nepovedl.
Moc nerozumím tomu, proč je odkaz na tuto polemiku proti nepříliš jasně specifikované skupině „biblický věřících křesťanů“ (takže se může dotknout i těch, které jsi možná vůbec neměl na mysli) umístěn mezi první odkazy na portále CB.

o autorovi tohoto blogu řekl(a)...

Milý Pavle,

Zkus se někdy přečíst ZOD (pokud to dočteš až do konce), zaposlouchej se do některých výkladů semináře jednoho "reformovaného" semináře babtistů atd. To je oheň a síra na katolíky, ale někdy i na další protestantské denominace. Nemluví vůbec s nikým protože věří ve svojí doktrínu, kterou ztotožňují s Biblí. Měli jsme je v CB a nadělali mnoho zla. Když oni dští síru na druhé, dokonce distribuují své plátky po sborech, je to v pohodě. Když se jednou někdo ozve, útlocitní křesťané pláčí, že jsem moc tvrdý. Vysvětluj Barkociho nesmysly ohledně spojení psychických nemocí a démonů lidem, kteří si to poslechli a jsou na antidepresivech! Budeš z nich vymítat? Nebo když si přečtou citované nesmysly v ZOD ohledně psychologie od oné dívky. Já se s těmi těmito obětmi někdy jako pastor setkávám a popravdě obrací se mi kudla v kapse. Nikde nepíšu, že nemáme více znát Bibli, ani nerezignuji na svoje protestantské kořeny, ani nevyvyšuji evangelium bez pokání. Ale je mi se srdce odporná pýcha a arogance. A tu u těchto "biblických" cítím a vidím.


Sam řekl(a)...

Ahoj Davide,

Ac mas jiste i mnohe dobre postrehy, mam dojem, ze pises v podobnem stylu, proti kteremu bojujes.

Odpovez, prosim, na komentar Jiriho Arona.

Dekuji
Sam

Unknown řekl(a)...

Pisatel řeší problém jinak než to dělal Ježíš. Složité a nepřehledně. Proto Ježíš trávil celé noci na modlitbách se svým Otcem. Vymysleli spolu jak na problémy lidí. Je to práce, jsou to hodiny a hodiny strávené nad řešením problémů lidstva. Problémů souseda, bratra, sestry, přátel, nepřátel, kdo přijde do cesty. Jeden příklad za všechny. Pod. o trhání, spíše netrhani plevele v pšenici. Toto podobenství vypadá tak jednoduše, ale skrývá hluboký smysl a málo jchapeme.

Pačul řekl(a)...

Zdravím bratři a sestry, já se zde musím pana Nováka zastat. Zdá se mi že článek u některých věřících nebyl dobře pochopen. Sama jsem se již setkala s tím co zde popisuje bratr Novák. Je mu vyčítáno, že dělá sám to co kritizuje. Nemyslím si. Pokud jste se někdy setkali s tím co zde v článku je popsáno jako jediný výklad pravých biblických věřících, věřte že by jste se dočkali velice rychlého soudu od těchto BK. Staví svůj výklad nad písmo..ano ne každý křestaň má na jeden verš stejný názor. A tak z toho všeho převládla lidská pýcha o to že jedině MY máme klíč do nebe. A když čtete jejich komentáře je z toho cítit oheň a s každým Amen je to kámen. Nakládají na lidi břemena jako již tehdy farizejové.

Ateisté musí mít radost, když hlásáme lásku a sami jí k sobě necítíme.
Když se podívám například do Číny, kde je evangelium živou silou, a zde spíše házení veršů s důrazem na náš výklad. Ale podstatné je to co nám ukázal Bůh ve svém Synu. Je to vztah. Tedy namísto vztahu se synem a s bližními, se tlučeme Biblí o hlavu a křičíme že tak to nemá a být a že toto učení je jediné. Ale to se bavím například výklad Arminianismu či Kalvinovi. Mělo by to být o lásce k Bohu a k bližnímu.
Ale vše se dá v lidském měřítku zkritizovat, a my to děláme tááak rádi.
Tedy myslím že i když jsou skupiny, sekty, denominace co věří, že jen to jejich učení je jako vybroušený a čistý diamant, si musí uvědomit že jsou to pořád lidé. Tady a teď. Jsou samozřejmě /aby mi bylo dobře rozuměno/ věci, které nelze ohýbat a natahovat podle sebe. Jsou hranice, které nelze překročit. A to je jediné jméno, které může spasit. Ne člověk, ne učení ale jedině Ježíš. Tedy ne Islám, ne Hinduismus, taoismus apod. ne víra v 6 denní stvoření..ne víra v kalvinismus, arminianismus, v ariánství aj. Jedině Kristus je kamenem uhelným. Mohu mít ,,správné učení", ale kdo má poslední slovo? Tedy učením nelze podminovat spásu.
Vždy si vzpomenu na prof.Hellera, který pochopil nejlépe že jde o dvojí přikázání lásky. Leč v tomto čase se to moc nenosí.
Pokojný den. Pavlína

David Beňa řekl(a)...

Díky, Davide!

David řekl(a)...

Nemyslím, že hloupé a nelaskavé argumenty používají jen ti, kteří se považují za "biblicky věřící", to se občas stane každému z nás. Dělat proto z "biblicky věřících" jeden vzorový mustr, do něj sesypat všechno, co autor kdy kde zaslechl a na něm se pak zástupně vyřádit se mi nezdá férové. Má-li autor nějaké konkrétní výtky proti způsobu argumentace např. lidí kolem časopisu ZÁPAS O DUŠI, nechť polemizuje s konkrétním článkem. (V mnoha případech by to bylo velmi zapotřebí, sám jsem s redakcí vedl řadu polemik.)

esny řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
esny řekl(a)...

Zdravím,
mě je také ze srdce odporná pýcha a arogance, jenomže právě v takovém duchu se nese tento článek. Je mi z toho velice smutno. Je smutné, že mezi upřímně věřícími křesťany se vede takový nenávistný dialog a ještě k tomu veřejně. Co si asi pomyslí nevěřící člověk, který si přečte, že jednomu z vrcholných představitelů (nejspíš) největší protestanské církve v ČR se obrací kudla v kapse při pomyšlení na jinak smýšlející křesťany? Neodradí ho to od zkoumání křesťanství? Argumenty jsou opravdu nečestné a nesportovní a ani v případě, že Vás štvou jiní křesťané, neplatí, že "účel světí prostředky". Poznají nekřesťané kým jsme? Jan 13,35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.

Don't be afraid řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...

Davide,
díky za článek. Souhlasím a jsem rád, že ses nebál se pustit do boje s lidmi s kuřími oky.
Petr Švestka

Michael Buban řekl(a)...

Zřejmě narážíte na excesy v oblasti etiky a komunikace, k nimž, jak mohu přisvědčit, z konzervativních pozic dochází. Čtvrtým omylem, který bych Vám poradil doplnit, je notorické pravičáctví většiny takovýchto křesťanů. (Mezi letničními kolovalo proroctví, že dokud bude Klaus prezidentem, bude v ČR dobře :-)

Nicméně pokud jsme u nesmyslů a toho šiboletismu, proti němuž brojíte, v tomto nejsou liberální nebo jaksi jinak "samoosvícení" křesťané o nic lepší. I u liberálů narazíte na absurdní šiboletismus. Například že každá církev se musí účastnit ekumeny, jinak je méně kvalitní, že pastor musí být psychoterapeut nebo že současná církev není v krizi, že přímo vzkvétá, že je tu probuzení a že již stačí jen aby křesťané obsadili veřejné funkce, aby bylo dobře. To všechno jsou také blbosti par excellence.

Myslím tedy, že vaše výtka míří spíše na etiku a komunikaci jednotlivců. Osobně jsem od fundamentalismu zcela svoboden, ale znám řadu takovýchto "biblických křesťanů", kteří dokáží tyto pozice, které zde napadáte, velmi inteligentně bránit. Projekt ekumeny má opravdu pár velkých děr. Psychologie opravdu nemá odpověď na všechno a občas co cvokař, to názor. A současná církev na Západě na tom opravdu není kdovíjak dobře.

Marek řekl(a)...

Nemyslím si, že kazatel Barkoci řekl o všech psychických problémech, že pocházejí s démonů. Řekl pravdivou věc a každý z nás to může vidět. Vidět to jak svět kolem nás má nemocné smýšlení, stále více a více. Řekl to, že člověk, který má v hlavě chaos má k tomuto onemocnění blízko. Pak jsi psal, že i znovuzrození lidé můžou onemocnět psychickou nemocí. Rozhodně ano cožpak zrovna o to satanovi nejde? Také si nemyslím, že tento člověk musí nějak zjevným způsobem hřešit, ono stačí to co se odehrává v jeho hlavě a není to od Boha. Boj se odehrává na poli duchovního světa. Člověk se může narodit se sklonem k určité nemoci a nebo u něj tato nemoc propukne hned. Stejně jako se může narodit člověk s fyzickým či mentálním postižením. Je otázkou proč jsou dnes čekárny psychologu plné a zdali pak tito psychologové můžou těmto lidem pomoct. Souhlasím s tím, že občas je práce psychologa namístě, pokecat si s psychologem je nic proti ničemu ale bez víry v Ježíše to má jen malý efekt. On je ta cesta pravda i život. Cožpak nejsme jako děti Krista povolání ke zdraví a k plností ducha svatého?

Ondřej Svoboda řekl(a)...

Souhlasím, pěkný komentář.