19 dubna, 2017

Evangelium pro Narcisy

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Jk 4,6

Snad ještě moje generace byla vychovávána v tom, že jedním z velkých nebezpečí pro dobrý charakter je nedostatek pokory. Ve škole, doma i v církvi jsem slýchával, že si o sobě nemám moc myslet. Pokud jsem byl pochválen, pak za věci, které dávaly podle světa dospělých smysl. Určitě tedy ne za to, když jsem sjel nějaký kopec na lyžích, vstřelil gól nebo si spravil kolo. Tyto a podobné věci patřily do světa her, a z pohledu dospělých se tedy nejednalo o nic významného. Když se podívám na dnešní trendy,  leccos se změnilo. Za chybu není považováno, když si o sobě dítě (ale i dospělý) moc myslí, ale spíše když si o sobě myslí málo. S jistým zjednodušením lze říci, že pokud dříve platilo: moc si o sobě nemysli, dnes platí, že velikou pohromou je mít nízké sebevědomí.

Mnoho současných i křesťanských knih se dotýká toho, že jsme díky Božím zásluhám „skvělí a úžasní“, že „nesmíme podlehnout satanovým lžím, které nám namlouvají, že jsme bezcenní“. Ve výchově je potom kladen silný důraz na povzbuzování a na pomoc dětem v utváření si pozitivního obrazu o sobě samých. V negativismem prolezlých Čechách a někdy i církvích se tyto trendy prosazují pomalu, ale celkově lze říci, že se důrazy mění od „moc si o sobě nemysli“ k „jsi někdo“. Pochopitelně oba tyto trendy mají svoje nebezpečí. První v tom, že vede k zakomplexovanosti, zatímco druhý potom vede k pýše a ztrátě soudnosti. Ve výchově vnímám, že snad i vlivem posilování struktur ega dochází k tomu, že mnohé děti jen velmi málo naráží na to, čemu staří říkávali „posvátné ne“. Jde o to, že má-li se člověk kamsi posunout, musí zdolat překážky. Protože se ale někteří bojí, že by překážky pošramotily sebevědomí jejich ratolestí, úspěšně jim je odmetají z cesty  a dělají z nich nejdůležitější bytosti na světě, čímž ale svým dětem škodí.

Trend „myslet o sobě pozitivně“ s sebou pochopitelně přináší nebezpečí ztráty sebereflexe. Určitě je hezké vnímat sebe sama jako sportovně vypadajícího junáka, ale nadváha je nadváha a nezachrání to ani vypasované elasťáky. Je skvělé nepochybovat o svých přednáškách, ale záleží, kde, od koho a zda vůbec přijímám zpětnou vazbu. Je módní být „leader“, ale pokud moje zkušenosti nepřekračují místní mládež, možná bych byl ve vyjádřeních opatrnější. Mohu si hrát na teologa, ale pokud nepublikuji v recenzovaných periodikách   a nikde neučím, pak teolog prostě nejsem (to ovšem platí i o jiných oborech). Nepolemizuji s tím, že je třeba přijmout sám sebe tak, jak mě Pán stvořil, ale abych tak mohl s radostí učinit, musím si být vědom svých omezení. Jinak se nejedná o sebepřijetí, nýbrž o sebeklam.

Vzpomínám si, jak jsem na jedné přednášce slyšel větu, že „plné klasy se sklánějí hodně hluboko“. Jednalo se o metaforu moudrosti. Sklánějí se proto, že jsou plné… Asi není třeba dodávat, proč se prázdné klasy nesklánějí. Myslím, že okolí dříve či později pozná, co můj klas nese.

Osobně mi je bližší přístup držet se při zemi. Přesvědčovat sebe a svoje okolí o tom, co nejsem, je jednak trapné a jednak to připomíná pohádku o nahém císaři. Proto myslím, že zde platí známé být k sobě v lásce pravdiví. Jinak některým hrozí to, co se stalo Narcisovi. Narcis sám sebe utopil, ale vyrostla z něj alespoň krásná kytka. Dnešní Narcisové topí i druhé a navíc kolem nich roste spíše plevel. 

10 dubna, 2017

Proč a k čemu vlastně žít?

Když se na podobnou otázku ptali Freuda, shrnul odpověď do slov „milovat a pracovat“. Známý americký psycholog L. Crabb to vyjádřil podobně. Hovořil o dvou největších lidských potřebách – potřebě milovat a být milován a potřebě důležitosti, kterou mi často dává práce. Na první pohled tedy není o čem psát. Největší hodnota je zakořeněna „v miluj a pracuj“ nebo miluj a najdi pocit důležitosti. Heidelberský katechismus cíl křesťanova života popisuje jako „oslavit Boha a navěky se radovat se vztahu s ním“. Je to hezky řečeno, ale vkrádá se otázka, co se pod těmito slovy skrývá.     O co tedy v životě běží?

Pokusím se určitou odpověď najít ve dvou textech, které spolu zdánlivě nesouvisí.

Může vám být 38 let, zrovna jako mně. A jednoho dne před vámi najednou stane velká příležitost      a vyzve vás, abyste ji podpořili nějaký zásadní princip, nějaký důležitý problém, nějakou velkou věc. A vy tu příležitost odmítnete, protože máte strach. Odmítnete ji, protože chcete dlouho žít. Máte strach, že ztratíte práci, nebo máte strach, že vás budou kritizovat, nebo máte strach, že ztratíte popularitu, nebo máte strach, že vás někdo probodne nebo zastřelí nebo vyhodí váš dům do povětří    a tak k tomu odmítnete zaujmout stanovisko. Možná se ve zdraví dožijete devadesáti, ale v těch osmatřiceti jste stejně mrtvý, jako budete v devadesáti. Zastavení vašeho srdce nebude nic jiného než opožděné oznámení o předčasné smrti vaší duše.   M.L. King

Druhým textem je Žalm 107, 23 – 32: Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích.  A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně: utišil tu bouři, ztichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli.

Oba dva příběhy mají cosi společné. Vidíme člověka stojícího před určitou výzvou, který se rozhoduje, zda dá přednost jistotě nebo zda něco riskne. Jenže se v něm sváří dva „pudy“. Konkrétně pud bezpečí a pud jistoty. Jít na moře znamená možnost úžasného prožitku, možná skvělého rybolovu, na druhou stranu risk, že se utopím. V textu čteme, že ti, kdo byli na moři, prožili nejednu těžkou chvíli a zřejmě kdyby se moře neutišilo, zahynuli by. Mám za to, že v obou textech se kříží základní lidský paradox – určitá touha vyjít a zároveň strach z vyjití. To je lépe vidět na Lutherovu textu, který vlastně říká, že v určitém okamžiku do vašeho života přijde jakási silná touha podpořit nebo konat něco, co vás přesahuje. Třeba touha někomu pomoci, potřeba vyjít z některých zaběhaných stereotypů, touha stát za slabším, ozvat se proti nespravedlnosti atd. Jenže ve stejný okamžik přichází strach. Strach z moře, strach z neznáma, strach ze zranění, které utržím, strach         z posměchu, z nejistoty.

Anglické slovo passion znamenající silnou touhu, vášeň je odvozeno z latinského passio, což znamená utrpení. Ani nemusíme vědět jaký je vztah mezi slovy passion a passio abychom si uvědomili, jak blízko k sobě mají touha a bolest.  Nakonec toto dobře vyjadřují pohádky, kde pro vášnivou lásku ke krásné paní je třeba nasadit život, někam dojít, něco dokázat.

Kristus nás zve do života, kde skutečně není nouze o zvraty. Jenže to je a bude vždy spojeno              s utrpením. Protože se mnozí rozhodli, že nebudou riskovat, rozhodli se ve svém životě zabít touhu. Rozhodli se pro bezpečný život v přístavu, za cenu, že v sobě pohřbili život. Jistě existují různé náhražky v podobě exotického cestování, gurmánských zážitků, různých nezávazných vztahů, ale to je málo. Lidská duše se nemůže spokojit s ničím menším, než je Bůh. Kohelet toto popisuje slovy „dal jsi nám do srdce touhu po věčnosti“. Kdosi mi řekl, že když se lidí na smrtelné posteli ptali, co by v životě dělali jinak, většinou odpověděli, že by více riskovali. Jenže na smrtelné posteli je pozdě. Mnoho těchto lidí ve jménu bezpečí ve svém životě pohřbilo touhu.

Pokud se podíváme do citovaného Žalmu, potom vidíme obraz nezajištěnosti. Nikomu se nechce ztrácet hlavu, úpět, kamsi se řítit – proč? Protože nikomu se nechce, aby se mu život vymykal            z rukou. A o to přesně na moři jde. Nemáte to pod kontrolou. Jenže ani život s Bohem – nemáme ho pod kontrolou.

Nedávno jsem četl zajímavou a zdánlivě jasnou myšlenku: Mění nás to, co je. Je tím myšleno, že nás život mění víc než slova o životě. Nezmění nás přednáška o moři, změní nás zkušenost s mořem. Nezmění nás seminář o Ježíši, změní nás Ježíš. Nezmění nás přemýšlení o cestě, ale to, že na cestu vyrazíme. Chválu, o které se v Žalmu píše, nevzdali ti, kdo seděli v přístavu, ale ti, kdo se vrátili        z moře. Možná neměli takový nadhled jako ti, kdo seděli na břehu, možná neměli „objektivní poznání“, ale přesto věděli o moři víc. Tím není řečeno, že nepotřebujeme informace, potřebujeme, ale jen jako výzvu proměnit je v živou realitu.

Lutherů v text a příběh moře ukazuje na čtyři důležitá poselství, které hluboce souvisí právě               s lidskými hodnotami a s jejich hledáním (všechny čtyři body jsou podle textů R. Rohra)
1. Život je těžký. To víme sice všichni, jenže problém mnohých z nás je, že se této realitě snažíme vyhnout. Lodníci šli na moře, a proto se nevyhnuli realitě bolesti. Luther se postavil za práva černochů a stálo ho to život. R. Rohr říká, že musíme být předem označeni křížem, jinak strávíme celý svůj život tím, že se mu budeme vyhýbat. Budeme se vyhýbat oblastem, které nám nejsou příjemné, v kterých se necítíme dobře a naopak budeme dělat jen to, co nám sedí. Jenže Písmo hovoří o nesení kříže. Spíše by nás mělo překvapit, když je zrovna klidné období… Mám za to, že současný obrovský důraz na to, že pro to, aby tě Bůh měl rád, nemusíš nic udělat, je sice správný, ale může být zavádějící. Člověk dosáhne uspokojení ne když leží, ale když překonává překážky resp. když nese kříž. Když leží, dosáhne snad slasti, když dokáže nést kříž, přijde radost. To co má hodnotu, často není snadné.

2. Jsi smrtelný a jednou zemřeš. Když člověk prožívá anebo od Boha přijímá nesnadné věci, když nese kříž, když se slovy Žalmu vydává na moře, když uposlechne Boží hlas, potom je konfrontován   s realitou smrti a své konečnosti. Problém naší kultury je v tom, že jsme vytěsnili realitu smrti            a žijeme jako bychom tu měli být navždy. Obrovské úsilí vkládáme do věci časných. Ty mají svůj význam, nicméně nejsou tím nejdůležitějším. V první polovině budujeme tzv. personu – tedy masku, kterou člověk rozvíjí, aby ho okolní svět bral vážně, kdy pracuje na věcech, které jsou pro svět kolem důležité. Nebo pracuje na věcech, které jsou důležité, ale které ne vždy mají hodnotu. Jedná se           o kariéru, viditelné úspěchy, pocit uznání atd. Zároveň je smutné vidět lidi, kteří se křečovitě drží svého úřadu, svých funkcí, svého pocitu nenahraditelnosti. Jenže tváří v tvář své konečnosti si člověk uvědomuje, že v životě jde o něco jiného. Vyzrálost roste s postupným odkrýváním svého stínového já, tedy toho, co jsem držel pod pokličkou, uvědomováním a přijímáním toho, na čem v životě záleží a vnitřním odpoutávání se od věcí nedůležitých.

3. Nejsi ze všech nejdůležitější. Co to znamená? Více než o mě, jde o hodnoty, o Boha, o druhé. Toto se snadno vysloví, ale mnohem hůř žije. Už jenom proto, že svět kolem sebe určuji podle sebe – nahoře, dole, vpravo, vlevo je proto, že tu teď stojím. Bůh nikde nestírá osobnost a originalitu, na druhou stranu nás učí, že nejsem pupkem světa, že nejvyšší životní hodnotou není moje uspokojení. Člověk, který nepřijal tuto tezi, bude tvrdě prosazovat, aby bylo vždy po jeho. Když se díváme do příběhu o námořnících, nevíme, jak se jmenovali, kdo co dělal, ani kdo byl kapitán. Jediné co víme je, že jich bylo víc a že se dostali všichni spět a že splnili úkol, který je přesahoval. Někdy se tak dokážeme rozzlobit, když není po našem, když nehrajeme první housle…

4. Nemáme to pevně v rukou. Příběh moře je v tomto naprosto vypovídající. Právě proto, že to nemáme pevně v rukou, se snadno stane, že rezignujeme, nebo že se zaplétáme do různých mocenských či politických her uvnitř společenství, ve kterých jsme. Kdosi řekl, že předvídatelnost je dobrá pro vědu, ale nikoli pro duši. Chceme, aby život byl předvídatelný, aby nás nic nepřekvapilo, abychom se zajistili pro budoucnost. Jenže život si nelze podržet v rukou. Stejné platí o životě           s Bohem. Není to tak, že si vezmeme definici víry a tu rozebereme jako mrtvou žábu. To nám nepomůže. V Žd. 11, 1 čteme definici víry, jenže je to jen jeden, těžko přeložitelný a těžko pochopitelný verš. Po první verši následuje příběh za příběhem. Příběhy o vstupu do nejistoty,            o vydání se Bohu napospas. Až žitá víra začala fungovat. Stejně jako u námořníků, stejně jako u M.L. Kinga. Když se člověk rozhodne nasadit svůj život pro nějakou nebo nějaké bohulibé cíle, život pod kontrolou skutečně mít nebude. Občas se bude cítit jako námořníci, kteří „v té spoušti ztráceli hlavu  a zmítali se jako opilí“. Jenže tito lidé se pak vrátí do přístavu, a i když budou různě pomlácení, řeknou, že to stálo za to, protože poznali Boha jednajícího. A o to v životě nakonec jde. Ti co zůstali sedět, jim vůbec nebudou rozumět… ale to ty první nijak neodradí.

Jaký je z toho všeho závěr? Že se námořníci vrátili a vzdali Hospodinu chválu. Ne proto, že se vrátili ze školení jak se chovat na moři, ale protože se vrátili z autentické, zároveň těžké zkušenosti s Bohem. Luther se rozhodl vsadit na to, co mu Bůh položil na srdce a krátce na to, co pronesl slova, která jsem citoval, byl zastřelen. Nedožil se devadesáti, protože se rozhodl jinak –  než živý, ale s mrtvým srdcem, raději poslechnout Boha, ale nepohřbít svoje srdce. Nakonec byl zavražděn. Pro nás toto nemusí znamenat takto drsné konce, ale bude to znamenat umírání sama sobě, aby Bůh v nás mohl žít a my mu mohli vzdávat chválu. Bude to zkušenost v podstatě nesdělitelná, právě proto, že bude příliš drahá. Ale bude stát za to.

23 března, 2017

Média, válka o naší mysl a dezinforační kampaň

Vyrůstal jsem polovinu života ve světě propagandy, která se šířila především z tehdejšího SSSR (Sovětského svazu). Na kdejakém kopci byl plakát vybízející, aby se dělníci a rolníci spojili a zaslibující, že ze SSSR bychom rádi zůstali navěky. Nějak jsme si tehdy zvykli, že režim lže, zároveň toto jen málokdo vyřkl nahlas. Postupně se k nám ale začala dostávat západní demokracie, která se projevovala mj. tím, že se dala nahlas říkat beztrestně pravda. Vzpomínám si, jako kdyby to bylo včera, jak zhruba měsíc po listopadové revoluci přijel na Václavské náměstí náklaďák s plnou korbou Solženicinova Souostroví Gulag. Tehdy se jednalo o dvě knížky, které stály 150 Kč, což nebylo úplně málo. Lidé se ale o to skoro prali. Chtěli jsme si přečíst do té doby zakázanou pravdu o represích v Rusku. Zároveň jsme se opájeli pocitem, že nás nikdo za koupi této knihy nebude uzurpovat. Tehdy bych nevěřil, kdyby mi někdo řekl, že po 25 letech budou ve vládě komunisté zpochybňující vraždu M. Horákové, že mluvčím prezidenta bude bývalý redaktor komunistických novin a že nemalá část České společnosti ale i politické reprezentace bude koketovat s bývalým důstojníkem KGB – současným ruským prezidentem. Už nad námi nevládnou výzvy, aby se dělníci a rolníci spojili, slova o „věčných časech“ najdeme spíše ve Zjevení než na rudých plakátech, ale něco se pokazilo. Dostáváme se do vlivu podobné, zároveň ale mnohem rafinovanější desinformační kampaně, která má svoje zdroje na sociálních sítích a různých pochybných webech.

Bývalý redaktor Týdeníku Respekt M. Šimečka přirovnává současnou dezinformační kampaň k „vynálezu“, který se zrodil v Německu dávno před Hitlerem – tzv. lžitisku (Lügenpresse). Hitler z něj pak udělal nástroj hromadného ničení pravdy a demokracie. Zdroje této kampaně namířené především proti zemím EU vidí autor v Putinově Rusku, které si v uvnitř EU buduje tzv. trojské koně, přes které si může snadněji prosazovat svoje zájmy a např. ovlivňovat volby aby se k moci dostali politici přiklonění k Rusku (Respekt, mimořádné vydání, březen 2017, s. 9)

17 března, 2017

Sport, víra a další souvislosti

Když zavzpomínáme na největší setkání lidu od sametové revoluce, potom zřejmě dojdeme k naplněné letenské pláni pár dní po pádu komunismu a potom již jen vítání fotbalistů (po návratu z Eura v Německu) a hokejistů (po návratech z vítězných mistrovství světa). Zcela ojedinělá kapitola je potom návrat hokejistů z Nagana.
Podobné sportovní šílení se ale zdaleka neděje jen u nás. Když pozoruji popisovaný  fenomén, potom se nutně musím ptát, proč je zrovna sport tak sledovaný? Proč se již dávno nejedná pouze o sport? Co dokáže milióny lidí při sledování sportu téměř hypnotizovat? Proč zástupy nevítají jiné lidi, kteří něco dokázali a kteří proslavili svoji vlast v zahraničí?

Sport jako náboženství
Pokud se podrobněji podíváme na sport, potom zjistíme, že mezi sportem a náboženstvím, je mnoho podobností.
Každý sport, stejně jako náboženství, má pevně stanovená pravidla, kdy se očekává, že je účastníci budou dodržovat.  Ten, kdo je nedodržuje, je potrestán. Navíc každý divák i hráč je velmi háklivý na to, když jeho tým prohraje nespravedlivě. Jako by nám sport dával možnost nahlédnout do jakéhosi ideálního světa – náboženskou terminologií světa bez hříchu – kde se musí dodržovat určitá daná, pokud možno pevná pravidla. Sport v nás probouzí skrytou touhu po spravedlnosti, která když není dostupná v dennodenním životě, je dostupná (v ideálním případě) alespoň ve sportu.

06 března, 2017

Modlitba sportovce
Modlitba, která mě napadá, když roste adrenalin před závody....Děkuji ti Pane za dar hry a sportu.


Děkuji ti, že jsi mi dal takové zdraví, které mi umožňuje sportovat.


Děkuji ti za to, že jsi mi dal čas, který nemusím trávit zoufalým bojem o přežití, ale který mohu věnovat tréningu a závodům.

04 března, 2017

Byl Ježíš pacifista? Je víra pacifistická?

Nedávno mi tuto otázku položil jeden můj přítel. Než se dostanu k odpovědi, popíšu svůj osobní příběh. Jsem ještě z generace, která rukovala na vojnu v době studené války, a občas se mluvilo o blížícím se vojenském konfliktu. Tehdy mě poprvé napadlo, co budu dělat, kdyby konflikt skutečně vypukl. Zároveň jsem si ale byl skoro jistý, že se nic takového nestane. O něco složitější byla otázka Afghánistánu. V době, kdy jsem byl v armádě, tam bojovala Ruská armáda a na některých útvarech se mluvilo o tom, že určité jednotky tam budou poslány. Mluvilo se i o jednotkách, kde jsem byl. Nevím, zda to bylo myšleno vážně, ale to už se nedozvím nikdy. Každopádně jsem si kladl otázku, co bych měl dělat kdyby… Odmítnutí vojenské služby se trestalo vězením, nevím, jak by se trestalo odmítnutí nastoupení do války.

20 února, 2017

Když se to v církvi řeže a existuje řešení?

Když přemýšlíme nad konflikty v církvi, pak se nejedná o nic nového. Nakonec to byl sám Pavel, kdo napsal, že po jeho odchodu přijdou „vlci hltavý a nebudou šetřit stádo“. Jenže co s tím? Jak konflikty v církvi vznikají? Čím jsou specifické? Jak jim předcházet? Máme se s nimi smířit? Pavel v uvedeném textu píše o falešných učitelích, víme ale, že se zdaleka nemusí jednat pouze o otázky učení. Řekl bych, že častěji konflikty vznikají kvůli formám. Jinak řečeno, lidé se nebudou až tak rozčilovat, pokud vaše kázání nebude příliš povedené, nebo natvrdo řečeno, pokud bude „o ničem“. Zkuste ale kázání v některých sborech prodloužit o deset minut, v některých sborech kázat bez kravaty nebo taláru, posunout kazatelnu o metr doleva nebo doprava, vyhodit zlobivou ratolest ctihodného pilíře sboru z besídky… a máte kauzu na pár týdnů.

16 února, 2017

Valentýn, Jákob, Lea, Ráchel a metafyzika pohlavní lásky

Podívejme se na text v Gn 29 na příběh vztahu, lásky, zamilovanosti, zrady, selhání… Příběh, který by mohl sloužit jako scénář k filmu. Izák má dva syny – Ezaua a Jákoba. Nadržuje Ezauovi, protože je to „chlap“. Rád loví, bojuje a asi nemá k ráně daleko. Oproti tomu Rebeka, Izákova žena miluje Jákoba, který je opakem Ezaua. Dnes bychom řekli, že se drží máminých sukní. Otcův oblíbenec Ezau a k jeho radosti má stát dědicem, jenže nakonec dojde k tomu, že díky lsti získá prvorozenství Jákob. Protože se bojí pomsty svého bratra, musí utéci. Nalezne útočiště u svého strýce Lábana a zde začíná „Valentinský příběh“. 

07 února, 2017

Bohové se vracejí a co my s tím (referát z pastorálky kazatelů CB)


Když jsem chodíval na box, pak jsem si odnesl jedno staré boxerské pravidlo. Toto pravidlo zní: Frajer jsi do první rány. Asi ho není třeba vysvětlovat. Z vlastní zkušenosti bych ale chtěl povědět, že boxovat s pytlem je jiné, než s živým člověkem. To druhé je složitější a více to bolí. Zmiňuji to nikoli proto, že bych si myslel, že jsme „frajeři“, ale že skutečný smysl a dopad toho, co slyšíme, se ukáže v tom, až budeme konfrontováni „s bohy, kteří se vracejí“.

02 února, 2017

Duchovní boj

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Ef 6, 10

Kdybychom tento text četli někde v latinské Americe, v Asii nebo v Africe, posluchači by s ním neměli problém. Čteme-li ho v Evropě, pak to vypadá tak trochu jako pohádka. O jakých „nadzemských duchách zla“ Pavel píše? Proti komu jinému, než proti lidem z masa a kostí vedeme svůj boj? Nejlépe je pochopitelně nebojovat s nikým, ale když už to musí být, pak naši nepřátelé jsou lidé, nikoli duchové, mocnosti nebo síly někde v povětří. Mnoho lidí by namítlo, že i Češi věří v nadpřirozený svět, protože mnoho Čechů i Evropanů věští z horoskopů, používá kouzelné kameny nebo chodí ke kartářkám. Náš národ v tomto patří dokonce k nejvíce praktikujícím v Evropě. To sice ano, ale jedná se o pověry, o víru v osud, nastavení hvězd, o astrologii. Pavel zde ale hovoří o jiné dimenzi zla. Hovoří o inteligentních bytostech, o mocnostech, o něčem, co dokonce ovládá tento věk. Jako křesťané a jako církev tedy máme co do činění s inteligentními bytostmi nebo bytostí, která má v Bibli nejčastější jméno Satan.